Visie

Vanuit onze jarenlange verbondenheid met de Berkt was er al lang de wens het gebied iets terug te geven van zijn oorspronkelijke luister. Schoonheid in soberheid is in belangrijke mate de uitstraling die uitgaat van het huis “De Berkt”. Dit zal ook de leidraad zijn in de herstelplannen voor tuin en landgoed. Als particulier eigenaar kan herstel vooral plaatsvinden door met veel aandacht, tijd en inzet, activiteiten te ontwikkelen met een historisch, hedendaags en toekomstig perspectief. Behoud en toename van de ecologische rijkdom is daarbij een doelstelling. Realisatie op langere termijn zal mogelijk zijn door een integrale benadering in samenhang met de omgeving waarbij overheid, gemeente en waterschap een belangrijke inbreng leveren.

Het ‘erkende landgoed' vindt in de Natuurschoonwet 1928 een juridisch kader voor de behartiging van het algemeen belang (o.a. door garantie voor instandhouding, handhaving van kwaliteit en openstelling voor het publiek).

De eerste fase in de nieuwe ontwikkeling was om het huis met omliggende percelen te bestemmen tot landgoed zoals bedoeld in de Natuurschoonwet 1928.
Cultuurhistorische waardevolle restanten van de vroegere tuinen (in een parkachtige aanleg), welke in grote lijnen de situatie van voor 1850 weergeven, en het nog aanwezige bosareaal van ca. 35 % fungeerden als basis voor deze aanvraag.

De aanvraag is door Provincie en Rijk ondersteund en per 3 juli 1997 is de beschikking afgegeven tot rangschikking als landgoed "De Berkt" onder de Natuurschoonwet 1928.

In het kader van de fiscale faciliteiten die rangschikking met zich meebrengt, en met subsidieregelingen van het Min. van Landbouw en de Provincie Noord – Brabant, zijn er aanvullende investeringen gedaan om het landgoed een nieuwe toekomst te geven. Een voorbeeld hiervan is de maatregel van het Waterschap om het waterpeil te verhogen tegen verdroging van het gebied en het watervoerend maken van de grachten.

Groenstructuur

De bosbouw functie was vooral in de beginperiode van het landgoed van belang. Talrijke openbare verkopingen uit die tijd wijzen daarop. Deze functie is echter geheel verdwenen ten gunste van de landbouw. Het nog aanwezige bosareaal in afwisseling met de landbouwpercelen vormt een aantrekkelijk coulisselandschap. Versterking van de natuurwaarde kan plaatsvinden door de ontwikkelingsmogelijkheden voor loofbomen in het bos te vergroten. In samenwerking met het Brabants landschap en de gemeente is een plan ontwikkeld om de groenstructuur te herstellen. Kenmerkend in de doelstelling van dit plan is de bescherming en ontwikkeling van het milieu t.a.v. de natuur- en boselementen in het landgoed. Dit project beslaat een omvang groter dan 5 ha. In 2019 is dit uitgebreid met een aangrenzend landbouwperceel van 3,6 ha gericht op ontwikkeling en herstel van oorspronkelijke houtwallen en lanen en vernatting van landbouwpercelen voor de ontwikkeling van vochtige hooilandjes in een voormalig sterrenbos. Hierin is aansluiting gevonden op een nog bestaande structuur van laanbeplantingen langs de landelijke toegangswegen naar De Berkt vanuit de Vinkelsestraat, de Berktstraat en de Holtkampstraat. De eerste te realiseren projectonderdelen hebben vooral ook tot doel de identiteit van het landgoed te versterken. Investeringen zijn gericht op het creëren van voorwaarden voor het ontstaan van nieuwe natuur- en landschappelijke waarden, de zgn. ‘natuurdoeltypen', die haalbaar zijn voor dit gebied. 

Water

Een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van natuur- en bosonderdelen wordt geleverd door de uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelingen. In samenwerking met het waterschap de Aa en de gemeente is het plan om het hogere waterpeil voor de stuw in de Vinkelse Loop aan de Schaapsteeg, in het bestemde gebied te brengen (creëren hoogwater-eiland) gerealiseerd. Ook de watertoevoer naar en het werkend maken van de voormalige slotgracht is daarmee tot stand gebracht.

Het plan sluit aan op de ontwikkeling van landnatuur, zoals het gebied als ‘groen' op de Provinciale overzichtskaart Waterschap de Aa staat aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb